1 2 3 4

รับรองเอกสาร บริษัทมหาชน

รับรองเอกสาร บริษัทมหาชน

รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัดมหาชน

บริการรับรองเอกสาร บริษัทจำกัด(มหาชน) แบบ บมจ.101

ผู้รับรองลายมือชื่อ : ทนายความ หรือผู้สอบบัญชี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้รับรองเอกสารของบริษัทมหาชน

อ้างอิงตาม : กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  

 

ข้อมูลทะเบียนผู้รับรอง

1. ทะเบียนผู้รับรองลายมือชื่อ เลขที่ 97/2566  

2. ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 710/2551

 

ค่าบริการ : ฉบับละ 2,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : 10 นาที

บริการนอกสถานที่ : กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ค่าเดินทาง 300 - 700 บาทต่อเที่ยว

กรณีหลายฉบับ : ค่าบริการตามตกลงกัน