1 2 3 4

บริการแปลสัญญา ร่างสัญญา ตรวจเอกสารภาษาอังกฤษทางกฎหมาย

บริการแปลสัญญา  ร่างสัญญา  ตรวจเอกสารภาษาอังกฤษทางกฎหมาย

แปลสัญญา  ร่างสัญญา  ตรวจทานเอกสารทางกฎหมาย  โดย  คุณเสริมศักดิ์  ผู้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ประสบการณ์กว่า 20 ปี  ตรวจสอบผลงานได้ทันที

แปลสัญญา  ร่างสัญญาภาษาอังกฤษ ดังนี้

1 สัญญาเช่า

2 สัญญาบริการ

3 สัญญาชื้อขาย

4 เอกสาร  หนังสือทางกฎหมายครอบครัว และบุตร

5 สัญญาก่อนสมรส

6 บันทึกท้ายการหย่า

7 สัญญาจ้างทำของ

8 เอกสารอื่นๆทางกฎหมาย

แปลเอกสารขอวีซ่า

แปลเอกสารรับรองกงสุล

แปลเอกสารรับรองโนตารี

จัดทำเอกสารทางกฎหมายรับรองโนตารีไปใช้ต่างประเทศ