1 2 3 4

ฟ้องหย่า 0838843287

ฟ้องหย่า 0838843287

การหย่าตามกฎหมายมี 2 ประเภท

1 การหย่าโดยความยินยอม  คือ ทั้งคู่สามีภริยา  ตกลงหย่ากันเอง  โดยต้องไปดำเนินการหย่าที่อำเภอโดยผู้ที่จะหย่าทั้งสองฝ่ายต้องไปด้วยตนเอง  การหย่าโดยความยินยอมหากจะมีการตกลงเรื่องสินสมรส หรืออำนาจปกครองบุตร  ก็สามารถทำได้โดยทำเป็นบันทึกท้ายการหย่า

2 การฟ้องหย่า  หากไม่สามารถดำเนินการหย่าโดยตกลงยินยอมได้ กฎหมายให้มีเหตุฟ้องหย่าได้ ตามกฎหมาย  โดยเหตุแห่งการฟ้องนั้นมีอยู่ 10 ประการ ดังนี้

 

   1 สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

   2 สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่าย

หนึ่ง

         (ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

         (ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปหรือ

         (ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามี

ภริยามาคำนึงประกอบ

         อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

    3 สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือ

บุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

    4 สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

    (4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุึดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกิน 1 ปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มี

ส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามี

ภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

    (4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน

3 ปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

    5 สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน 3 ปีโดยไม่มี

ใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

    6 สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุึปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการ

ที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินสมควรในเมื่อ

เอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

    7 สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกิน 3 ปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความ

วิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

    8 สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

    9 สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทาง

ที่จะหายได้อีก อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

    10 สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งนั้น

ฟ้องหย่าได้

      การฟ้องหย่าชาวต่างชาติ

    1 กรณีชาวต่างมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  ให้ส่งหมายฟ้องหย่าไปที่ภูมิลำเนา

    2 กรณีมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ ต้องดำเนินการส่งหมายไปต่างประเทศ

    3 กรณีมีการตายในต่างประเทศ  ให้รับรองใบมรณบัตรโดยผ่านผู้มีอำนาจรับรอง ให้รับรองโดยสถานทูตไทยในประเทศนั้น  แล้วนำกลับมาแปลรับรองกงสุล เพื่อไปแสดงต่ออำเภอ ให้การสมรสสิ้นสุด