1 2 3 4

ทนายคดีปกครอง

ทนายคดีปกครอง

                                                                       ทนายคดีปกครอง

คดีปกครอง  คือ คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเองหรือกับเอกชน

              คดีใดต้องฟ้องศาลปกครอง

             1. 1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น

คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

             1. 2 คดีเจ้าหน้าที่รัฐ  กระทำไปโดยไม่มีอำนาจ

             1. 3 การกระของหน่วยงานทางปกครอง ออกคำสั่ง  ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ  ขั้นตอน  หรือวิธีการ

อันเป็นสาระสำคัญ เช่น  คำสั่งลงโทษทางวินัย  ที่ไม่ได้รับข้อโต้แย้งอย่างครบถ้วน

              1.4  การออกคำสั่งทางปกครอง โดยไม่สุจริต  การสร้างขั้นตอนเกินสมควร  การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

              2   คดีเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่  เช่น  มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษต่อเขต  แล้วเขตไม่ดำเนินการ

              3    คดีความรับผิดทางละเมิดทางเจ้าหน้าที่

              4    คดีอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

                    สัญญาทางปกครอง  คือ     สัญญาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ  สัญญาสัมปทาน 

สัญญาการหาผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

                5   คดีที่หน่วยงานรัฐกำหนด บังคับให้บุคคลกระทำการ