1 2 3 4

การค้นหาข้อมูลห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน

การค้นหาข้อมูล

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

การค้นผ่านเว็บไชด์ โดยค้นหา ชื่อ เลขทะเบียนนิติบุคคล สถานะนิติบุคคล วันจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี รายชื่อหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ วัตถุประสงค์ สัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ 

2 บริษัทจำกัด

การค้นผ่านเว็บไชด์ โดยค้นหา ชื่อ เลขทะเบียนนิติบุคคล สถานะนิติบุคคล วันจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี รายชื่อกรรมการ

วัตถุประสงค์ สัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ

3 บริษัทมหาชน

การค้นผ่านเว็บไชด์ โดยค้นหา ชื่อ เลขทะเบียนนิติบุคคล สถานะนิติบุคคล วันจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์ งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีสัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญชาติ 

การสืบค้นโดยการคัดเอกสารกรณีของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด

1 หนังสือรับรองนิติบุคคล

2 หนังสือบริคณห์สนธิ สำหรับจัดตั้งนิติบุคคล จนถึงฉบับล่าสุด 

3 ข้อบังคับบริษัท อาจเป็น ข้อบังคับในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ข้อจำกัดในการโอนหุ้น การกำหนดห้ามก่อภาระผูกพัน

4 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

5 งบการเงินย้อนหลัง

6 เอกสารเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

7 สัญญาหลักประกันธุรกิจ  เอกสารประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

การค้นหาข้อมูลบริษัทมหาชน

1 ค้นหาจากหน่วยงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

1.1 ค้นหาชื่อของบริษัทที่ออกหลัทรัพย์

1.2 ค้นหาจากรูปแบบเอกสารที่ได้ยื่น เช่น ประเภทหลักทรัพย์ ตราสาร สิทธิในหลักทรัพย์

2 ค้นหาจากหน้วยงานตลาดหลักทรัพย์ ขะเป็นข้อมูลทั่วไปของบริษะัทจดทะเบียน

3 ค้นหาจากตัวเว็บไชต์ของบริษัทมหาชน