1 2 3 4

ฟ้องหย่า

ฟ้องหย่า

                                                                   การฟ้องหย่า

                                         ตามกฎหมายแล้วมีการหย่า  มี 2ประเภท 

                  1 การหย่าโดยสมัครใจยินยอมไปหย่าทั้ง 2 ฝ่าย ที่อำเภอ แล้วให้นายทะเบียนจดหย่าให้  ทั้งนี้อาจมีข้อตกลงบันทึกท้ายทะเบียนหย่า  อาจตกลงเกี่ยวกับบุตร 

                     หรือ ทรัพย์สิน

                  2  การฟ้องหย่า

                                                       เหตุแห่งหารฟ้องหย่าเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

           1  กรณีที่ทำสัญญาหย่าโดยยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย  แล้วอีกฝ่ายไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าตามข้อตกลง  กรณีนี้ฟ้องหย่าได้

                2  เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย

                2.1 ฟ้องหย่ากรณีอีกฝ่ายมีชู้  หรือยกย่องหญิงเช่นเดียวกับภริยา

                2.2 ฟ้องหย่าจากเหตุที่อีกฝ่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

                2.3 ฟ้องหย่าจาก กรณีสมัตรใจแยกกันอยู่เกินกว่า 3 ปี

                2.4  ฟ้องหย่าจากที่อีกฝ่ายทิ้งร้าง

                2.5 ฟ้องหย่าเนื่องจากอีกฝ่ายต้องโทษตามคำพิพพากษา ให้ลงโทษจำคุกเกิน 1 ปี

                2.6 ฟ้องหย่าจากการทำร้ายร่างกาย ทรมานร่างกายหรือจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการร้ายแรง

                2.7 ฟ้องหย่าจากการที่อีกฝ่ายดูหมิ่น เหยียดหยาม บุพการี อย่างร้ายแรง

                2.8  กรณีที่อีกฝ่ายถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ  อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้

                2.9  ฟ้องหย่าเนื่องจากมีการกระทำการอันเป็นปฎิปักษ์ ต่อการเป็นสามี ภริยา อย่างร้าแรง

                2.10 กรณีที่ อีกฝ่ายวิกลจริต เกินกว่า 3 ปีฟ้องหย่าได้  โดยการวิกลจริตนั้นต้องยากที่จะหาย

                2.11 ฟ้องหย่าจากการอีกฝ่ายเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง  อาจเป็นภัยกับอีกฝ่ายหนึ่ง  และยากต่อการรักษาหายได้ 

                2.12 ฟ้องหย่าฟ้องหย่ากรณีที่สามี ภริยา ไม่ให้ความช่วยเหลือ เลี้ยงดู

                2.13  ฟ้องหย่าจากสภาพแห่งกายไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

               การเตรียมเอกสารฟ้องหย่า

               1  ทะเบียนสมรส

               2  บัตรประชาชน

               3   กรณีมีบุตร  ใช้ ใบเกิด

               4   หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุฟ้องหย่ากรณีนั้น  เช่น  ภาพถ่ายบาดแผลการทำร้าย  ภาพการมีชู้  หลักฐานการแยกกันอยู่