1 2 3 4

ทนายคดีภาษีอากร โทร 0838843287

ทนายคดีภาษีอากร โทร 0838843287
ทนายคดีภาษี

ภาษีที่จัดเก็บในประเทศไทย

1. ภาษีสรรพากร

2. ภาษีสรรพสามิต

3. ภาษีศลกากร

4. ภาษีส่วนท้องถิ่น

 

ใครผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

1. บุคคลธรรมดา

2. ผู้ถึงแก่ความตายในระหวางปีภาษี

3. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง (ฎ.171/2521)

4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

ใครผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ?

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. บริษัทจำกัดตาม ป.พ.พ.

4. บริษัทมหาชน  ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

 

อัตราภาษี (Tax Rate) เงินได้สุทธิ ช่วงเงินได้ สุทธิ อัตรา ภาษี ภาษีในแต่ละ ขั้น

ภาษีสะสม 0-150,000   อัตราภาษี 0

ส่วนที่เกิน 150,000-500,000  อัตราภาษี 10

ส่วนที่เกิน 500,000-1,000,000 อัตราภาษี 20

ส่วนที่เกิน 1,000,000-4,000,000 อัตราภาษี 30

ส่วนที่เกิน 4,000,000 ขึนไป  อัตราภาษี 37 

 การปรึกษาทนายความและการจ้างทนายความเพื่อแก้ปัญหาภาษี

1  ปรึกษาการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย

2 ปรึกษาทนายภาษีเพื่ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งการประเมิน

3. จ้างทนายคดีภาษีอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากร(ทำเป็นคำฟ้อง) ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำ วินิจฉยอุทธรณ์

4. ปรึกษาทนาย หรรือจ้าง อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรภายใน 1 เดือน นับแต่วันอ่านคํา พิพากษาศาลภาษีอากร 

 โทษตามกฎหมายภาษีอากร

1. โทษทางแพ่ง- เบียปรับ- เงินเพิม (ด/บ)

2. โทษทางอาญา (ม.35-37ทวิ)- โทษปรับ- โทษจำคุกและปรับ

ตัวอย่างปัญหาคดีภาษีอากร

บริษัท เอ จำกด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสวีเดนได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้ทำการเป็นนายหน้าในประเทศ สวีเดนติดต่อขายสินค้าของบริษทเกรียงไกร ใหแกผู้ซื้อในประเทศ สวีเดนและจะไดรับเงินค่านายหน้าจากบริษัทเกรียงไกร จำกด ในประเทศ ไทยในปี 2552 เป็นเงินห้าล้านบาท แต่เนื่องจากประเทศสวีเดนเป็นประเทศ ทีมีอนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ใหวินิจฉัยว่า บริษัทเกรียงไกร จำกด มีหน้าที่หักภาษีเงินได้นิติ บุคคล ณ ทีจาย และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 

1 กรณีภาษีนิติบุคคล   เงินค่านายหน้าที่จ่ายให้บริษัทเอ จำกด จานวนห้าล้านบาท ถือเป็นเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แหงประมวลรัษฎากร บริษัทเอ จำกด ต้องเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลหัก ณ ทีจาย ตามนยมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร แต่ เนื่องจากประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ได้ทำอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษี ซ้อนกับประเทศไทย และขอเท็จจริงไมปรากฏว่าบริษัทเอ จำกัด มีสถาน ประกอบการภายในประเทศไทย ซึงอนุสัญญากำหนดใหเงินได้ตามมาตรา 40 (2) ไดรับยกเว้นไมต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลไทย  กรณีดังกล่าวหักภาษีไม่ได้

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ตามที่บริษัทเกรียงไกร จำกัด ผู้จ่ายเงินจำนวนห้าล้านบาทให้ บริษัทเอ จำกัด ดังกล่าว เกิดจากการให้บริการเพื่อให้เกิดการซื้อขายสินคา ในประเทศสวีเดน ถือเป็นการให้บริการนั้นนอกราชอาณาจักร จึงไมอยู่ใน บังคับที่ บริษัทเอ  จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 และ มาตรา 78/1 (3) ดังนั้น  ไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ปรึกษาทนาย คดีภาษี  ปัญหาด้านภาษีอากร โทร 0838843287